Raport finansowy
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Janusza Korczaka
Ulica:Lotha 26KRS:30741
Kod:76-200REGON:770901511
Miejsowość:SłupskPKD/EKD:85.11.Z
Rok obrotowy (koniec)2006-12-312005-12-31
AKTYWA80022.4372926.92
Aktywa trwałe65001.8758570.05
wartości niematerialne i prawne16.7521.48
wartość firmy z konsolidacji00
rzeczowe aktywa trwałe63695.2257763.33
należności długoterminowe00
inwestycje długoterminowe00
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1289.9785.24
Aktywa obrotowe15020.5714356.86
zapasy989.85913.9
należności i roszczenia12188.911821.57
inwestycje krótkoterminowe1367.941376.63
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe473.88244.77
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży00
PASYWA80022.4372926.92
Kapitał własny51710.8139711.01
kapitał podstawowy81003.7768437.5
wpłaty na rzecz kapitału00
udziały (akcje) własne00
kapitał zapasowy039.58
kapitał z aktualizacji wyceny00
pozostałe kapitały rezerwowe00
zysk (strata) z lat ubiegłych-28726.49-21770.73
zysk (strata) netto-566.47-6995.34
odpisy z zysku netto00
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych00
Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa z konsolidacji00
Rezerwy na zobowiązania2037.351830.6
Zobowiązania długoterminowe4745.823262.62
w tym: kredyty i pożyczki4745.823262.62
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych00
Zobowiązania krótkoterminowe15833.8723337.9
w tym: kredyty i pożyczki1361.63803.17
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych00
w tym: z tytułu dostaw od powiązanych (do 12 m-cy)00
w tym: z tytułu dostaw od pozostałych (do 12 m-cy)9317.8115943.2
Rozliczenia międzyokresowe5694.584784.78
00
Przepływy operacyjne-3757-4979
w tym: amortyzacja62574861
Przepływy inwestycyjne-3068-624
w tym: nabycie WNiP i aktywów trwałych-3068-624
w tym: inwestycje w nieruchomości oraz WNiP00
Przepływy finansowe68165620
Przepływy netto-917
Środki pieniężne z przeliczenia różnic kursowych00
Środki pieniężne na początek okresu13771360
Środki pieniężne na koniec okresu13681377
00
Przychody ze sprzedaży (kalkulacyjny)00
w tym: do jednostek powiązanych00
Przychody ze sprzedaży produktów00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych towarów i produktów00
Koszty sprzedanych produktów00
Koszty sprzedanych towarów i materiałów00
Koszty sprzedaży00
Koszty zarządu00
Przychody ze sprzedaży (porównawczy)69015.962597.51
w tym: do jednostek powiązanych00
Przychody ze sprzedaży produktów68946.8362594.16
Zmiana stanu produktów69.083.35
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty operacyjne (porównawczy)73902.868590.5
amortyzacja6256.894860.53
zużycie materiałów i energii21887.7520448.34
usługi obce12135.5911267.24
podatki i opłaty468.41516.82
w tym: podatek akcyzowy00
wynagrodzenia27151.8126014.86
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5655.975128.32
pozostałe koszty rodzajowe346.38354.37
wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Wynik na sprzedaży-4886.89-5992.98
Pozostałe przychody operacyjne4747.442254.51
Pozostałe koszty operacyjne953.562063.29
Wynik operacyjny-1093.02-5801.77
Przychody finansowe202.38306.75
Koszty finansowe718.461500.32
w tym: odsetki718.461500.32
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych1058.360
Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji00
Wynik brutto-550.74-6995.34
Podatek dochodowy15.740
Pozostałe obowiązkowe obciążenia00
Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych00
Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe00
Wynik akcjonariuszy mniejszościowych00
Wynik netto-566.47-6995.34
Podpisy:
Ryszard StusDyrektor
Leokadia RomanowskaGłówny księgowy
Pobrano z serwisu SprawdzBilans.pl