Raport finansowy
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Janusza Korczaka
Ulica: Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11.Z
Rok obrotowy (koniec) 2006-12-31 2005-12-31
AKTYWA 80022.43 72926.92
Aktywa trwałe 65001.87 58570.05
wartości niematerialne i prawne 16.75 21.48
wartość firmy z konsolidacji 0 0
rzeczowe aktywa trwałe 63695.22 57763.33
należności długoterminowe 0 0
inwestycje długoterminowe 0 0
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1289.9 785.24
Aktywa obrotowe 15020.57 14356.86
zapasy 989.85 913.9
należności i roszczenia 12188.9 11821.57
inwestycje krótkoterminowe 1367.94 1376.63
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 473.88 244.77
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
PASYWA 80022.43 72926.92
Kapitał własny 51710.81 39711.01
kapitał podstawowy 81003.77 68437.5
wpłaty na rzecz kapitału 0 0
udziały (akcje) własne 0 0
kapitał zapasowy 0 39.58
kapitał z aktualizacji wyceny 0 0
pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
zysk (strata) z lat ubiegłych -28726.49 -21770.73
zysk (strata) netto -566.47 -6995.34
odpisy z zysku netto 0 0
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 0 0
Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa z konsolidacji 0 0
Rezerwy na zobowiązania 2037.35 1830.6
Zobowiązania długoterminowe 4745.82 3262.62
w tym: kredyty i pożyczki 4745.82 3262.62
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 15833.87 23337.9
w tym: kredyty i pożyczki 1361.63 803.17
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
w tym: z tytułu dostaw od powiązanych (do 12 m-cy) 0 0
w tym: z tytułu dostaw od pozostałych (do 12 m-cy) 9317.81 15943.2
Rozliczenia międzyokresowe 5694.58 4784.78
  0 0
Przepływy operacyjne -3757 -4979
w tym: amortyzacja 6257 4861
Przepływy inwestycyjne -3068 -624
w tym: nabycie WNiP i aktywów trwałych -3068 -624
w tym: inwestycje w nieruchomości oraz WNiP 0 0
Przepływy finansowe 6816 5620
Przepływy netto -9 17
Środki pieniężne z przeliczenia różnic kursowych 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 1377 1360
Środki pieniężne na koniec okresu 1368 1377
  0 0
Przychody ze sprzedaży (kalkulacyjny) 0 0
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i produktów 0 0
Koszty sprzedanych produktów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedaży 0 0
Koszty zarządu 0 0
Przychody ze sprzedaży (porównawczy) 69015.9 62597.51
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 68946.83 62594.16
Zmiana stanu produktów 69.08 3.35
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty operacyjne (porównawczy) 73902.8 68590.5
amortyzacja 6256.89 4860.53
zużycie materiałów i energii 21887.75 20448.34
usługi obce 12135.59 11267.24
podatki i opłaty 468.41 516.82
w tym: podatek akcyzowy 0 0
wynagrodzenia 27151.81 26014.86
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5655.97 5128.32
pozostałe koszty rodzajowe 346.38 354.37
wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Wynik na sprzedaży -4886.89 -5992.98
Pozostałe przychody operacyjne 4747.44 2254.51
Pozostałe koszty operacyjne 953.56 2063.29
Wynik operacyjny -1093.02 -5801.77
Przychody finansowe 202.38 306.75
Koszty finansowe 718.46 1500.32
w tym: odsetki 718.46 1500.32
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1058.36 0
Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji 0 0
Wynik brutto -550.74 -6995.34
Podatek dochodowy 15.74 0
Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0 0
Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0
Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe 0 0
Wynik akcjonariuszy mniejszościowych 0 0
Wynik netto -566.47 -6995.34
Podpisy:
Ryszard Stus Dyrektor
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Pobrano z serwisu SprawdzBilans.pl