Raport finansowy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ
Ulica: ul. Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11
Rok obrotowy (koniec) 2005-12-31 2004-12-31
AKTYWA 72926.92 73328.48
Aktywa trwałe 58570.05 61459.33
wartości niematerialne i prawne 21.48 23.25
wartość firmy z konsolidacji 0 0
rzeczowe aktywa trwałe 57763.33 61436.08
należności długoterminowe 0 0
inwestycje długoterminowe 0 0
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 785.24 0
Aktywa obrotowe 14356.86 11869.15
zapasy 913.9 754.01
należności i roszczenia 11821.57 9695.54
inwestycje krótkoterminowe 1376.63 1360.68
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 244.77 58.93
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
PASYWA 72926.92 73328.48
Kapitał własny 39711.01 45824.1
kapitał podstawowy 68437.5 67594.83
wpłaty na rzecz kapitału 0 0
udziały (akcje) własne 0 0
kapitał zapasowy 39.58 30.46
kapitał z aktualizacji wyceny 0 0
pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
zysk (strata) z lat ubiegłych -21770.73 -18834.22
zysk (strata) netto -6995.34 -2966.97
odpisy z zysku netto 0 0
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 0 0
Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa z konsolidacji 0 0
Rezerwy na zobowiązania 1830.6 1823.31
Zobowiązania długoterminowe 3262.62 0
w tym: kredyty i pożyczki 3262.62 0
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 23337.9 25681.08
w tym: kredyty i pożyczki 803.17 0
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
w tym: z tytułu dostaw od powiązanych (do 12 m-cy) 0 0
w tym: z tytułu dostaw od pozostałych (do 12 m-cy) 15943.2 14557.04
Rozliczenia międzyokresowe 4784.78 0
  0 0
Przepływy operacyjne -4979 -89
w tym: amortyzacja 4861 4320
Przepływy inwestycyjne -624 -4929
w tym: nabycie WNiP i aktywów trwałych -624 -4929
w tym: inwestycje w nieruchomości oraz WNiP 0 0
Przepływy finansowe 5620 4646
Przepływy netto 17 -372
Środki pieniężne z przeliczenia różnic kursowych 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 1360 1732
Środki pieniężne na koniec okresu 1377 1360
  0 0
Przychody ze sprzedaży (kalkulacyjny) 0 0
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i produktów 0 0
Koszty sprzedanych produktów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedaży 0 0
Koszty zarządu 0 0
Przychody ze sprzedaży (porównawczy) 62597.51 58212.55
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 62594.16 58195.25
Zmiana stanu produktów 3.35 17.29
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty operacyjne (porównawczy) 68590.5 63935.34
amortyzacja 4860.53 4320.07
zużycie materiałów i energii 20448.34 17488.98
usługi obce 11267.24 10766.07
podatki i opłaty 516.82 413.79
w tym: podatek akcyzowy 0 0
wynagrodzenia 26014.86 25855.55
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5128.32 4868.15
pozostałe koszty rodzajowe 354.37 222.73
wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Wynik na sprzedaży -5992.98 -5722.79
Pozostałe przychody operacyjne 2254.51 6834.23
Pozostałe koszty operacyjne 2063.29 4766.24
Wynik operacyjny -5801.77 -3654.8
Przychody finansowe 306.75 1300.15
Koszty finansowe 1500.32 619.01
w tym: odsetki 1500.32 176.21
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 6.68
Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji 0 0
Wynik brutto -6995.34 -2966.97
Podatek dochodowy 0 0
Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0 0
Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0
Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe 0 0
Wynik akcjonariuszy mniejszościowych 0 0
Wynik netto -6995.34 -2966.97
Podpisy:
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Ryszard Stus Dyrektor
Pobrano z serwisu SprawdzBilans.pl