Raport finansowy
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ
Ulica: ul. Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11
Rok obrotowy (koniec) 2004-12-31 2003-12-31
AKTYWA 73328.48 68086.51
Aktywa trwałe 61459.33 58906.66
wartości niematerialne i prawne 23.25 9.59
wartość firmy z konsolidacji 0 0
rzeczowe aktywa trwałe 61436.08 58897.07
należności długoterminowe 0 0
inwestycje długoterminowe 0 0
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
Aktywa obrotowe 11869.15 9179.85
zapasy 754.01 819.92
należności i roszczenia 9695.54 6585.59
inwestycje krótkoterminowe 1360.68 1732.71
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58.93 41.63
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
PASYWA 73328.48 68086.51
Kapitał własny 45824.1 45277.43
kapitał podstawowy 67594.83 62480.41
wpłaty na rzecz kapitału 0 0
udziały (akcje) własne 0 0
kapitał zapasowy 30.46 -2510.04
kapitał z aktualizacji wyceny 0 0
pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
zysk (strata) z lat ubiegłych -18834.22 -6822.63
zysk (strata) netto -2966.97 -7870.32
odpisy z zysku netto 0 0
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 0 0
Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa z konsolidacji 0 0
Rezerwy na zobowiązania 1823.31 0
Zobowiązania długoterminowe 0 0
w tym: kredyty i pożyczki 0 0
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 25681.08 22809.09
w tym: kredyty i pożyczki 0 0
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
w tym: z tytułu dostaw od powiązanych (do 12 m-cy) 0 0
w tym: z tytułu dostaw od pozostałych (do 12 m-cy) 14557.04 10823.84
Rozliczenia międzyokresowe 0 0
  0 0
Przepływy operacyjne -89 1208.1
w tym: amortyzacja 4320 4191
Przepływy inwestycyjne -4929 -163.4
w tym: nabycie WNiP i aktywów trwałych -4929 -163.4
w tym: inwestycje w nieruchomości oraz WNiP 0 0
Przepływy finansowe 4646 -1222.2
Przepływy netto -372 -177.5
Środki pieniężne z przeliczenia różnic kursowych 0 0
Środki pieniężne na początek okresu 1732 1910.2
Środki pieniężne na koniec okresu 1360 1732.7
  0 0
Przychody ze sprzedaży (kalkulacyjny) 0 0
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i produktów 0 0
Koszty sprzedanych produktów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedaży 0 0
Koszty zarządu 0 0
Przychody ze sprzedaży (porównawczy) 58212.55 57953.7
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 58195.25 57916.5
Zmiana stanu produktów 17.29 37.2
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty operacyjne (porównawczy) 63935.34 64957.28
amortyzacja 4320.07 4190.91
zużycie materiałów i energii 17488.98 16616.39
usługi obce 10766.07 11241.08
podatki i opłaty 413.79 278.53
w tym: podatek akcyzowy 0 0
wynagrodzenia 25855.55 27200.09
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4868.15 5041.01
pozostałe koszty rodzajowe 222.73 389.27
wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Wynik na sprzedaży -5722.79 -7003.58
Pozostałe przychody operacyjne 6834.23 2395.05
Pozostałe koszty operacyjne 4766.24 3034.46
Wynik operacyjny -3654.8 -7642.99
Przychody finansowe 1300.15 242.57
Koszty finansowe 619.01 469.89
w tym: odsetki 176.21 218.24
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 6.68 0
Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji 0 0
Wynik brutto -2966.97 -7870.32
Podatek dochodowy 0 0
Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0 0
Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0
Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe 0 0
Wynik akcjonariuszy mniejszościowych 0 0
Wynik netto -2966.97 -7870.32
Podpisy:
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Ryszard Stus Dyrektor
Pobrano z serwisu SprawdzBilans.pl