Rachunek wyników (zysków i strat)
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Janusza Korczaka
Ulica:Lotha 26KRS:30741
Kod:76-200REGON:770901511
Miejsowość:SłupskPKD/EKD:85.11.Z
Rok obrotowy (koniec)2005-12-312006-12-31
Przychody ze sprzedaży (kalkulacyjny)00
w tym: do jednostek powiązanych00
Przychody ze sprzedaży produktów00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty sprzedanych towarów i produktów00
Koszty sprzedanych produktów00
Koszty sprzedanych towarów i materiałów00
Koszty sprzedaży00
Koszty zarządu00
Przychody ze sprzedaży (porównawczy)62597.5169015.9
w tym: do jednostek powiązanych00
Przychody ze sprzedaży produktów62594.1668946.83
Zmiana stanu produktów3.3569.08
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów00
Koszty operacyjne (porównawczy)68590.573902.8
amortyzacja4860.536256.89
zużycie materiałów i energii20448.3421887.75
usługi obce11267.2412135.59
podatki i opłaty516.82468.41
w tym: podatek akcyzowy00
wynagrodzenia26014.8627151.81
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia5128.325655.97
pozostałe koszty rodzajowe354.37346.38
wartość sprzedanych towarów i materiałów00
Wynik na sprzedaży-5992.98-4886.89
Pozostałe przychody operacyjne2254.514747.44
Pozostałe koszty operacyjne2063.29953.56
Wynik operacyjny-5801.77-1093.02
Przychody finansowe306.75202.38
Koszty finansowe1500.32718.46
w tym: odsetki1500.32718.46
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych01058.36
Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji00
Wynik brutto-6995.34-550.74
Podatek dochodowy015.74
Pozostałe obowiązkowe obciążenia00
Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych00
Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe00
Wynik akcjonariuszy mniejszościowych00
Wynik netto-6995.34-566.47
Podpisy:
Ryszard StusDyrektor
Leokadia RomanowskaGłówny księgowy
Pobrano z serwisu http://SprawdzBilans.pl