Rachunek wyników (zysków i strat)
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Janusza Korczaka
Ulica: Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11.Z
Rok obrotowy (koniec) 2005-12-31 2006-12-31
Przychody ze sprzedaży (kalkulacyjny) 0 0
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i produktów 0 0
Koszty sprzedanych produktów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedaży 0 0
Koszty zarządu 0 0
Przychody ze sprzedaży (porównawczy) 62597.51 69015.9
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 62594.16 68946.83
Zmiana stanu produktów 3.35 69.08
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty operacyjne (porównawczy) 68590.5 73902.8
amortyzacja 4860.53 6256.89
zużycie materiałów i energii 20448.34 21887.75
usługi obce 11267.24 12135.59
podatki i opłaty 516.82 468.41
w tym: podatek akcyzowy 0 0
wynagrodzenia 26014.86 27151.81
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5128.32 5655.97
pozostałe koszty rodzajowe 354.37 346.38
wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Wynik na sprzedaży -5992.98 -4886.89
Pozostałe przychody operacyjne 2254.51 4747.44
Pozostałe koszty operacyjne 2063.29 953.56
Wynik operacyjny -5801.77 -1093.02
Przychody finansowe 306.75 202.38
Koszty finansowe 1500.32 718.46
w tym: odsetki 1500.32 718.46
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 1058.36
Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji 0 0
Wynik brutto -6995.34 -550.74
Podatek dochodowy 0 15.74
Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0 0
Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0
Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe 0 0
Wynik akcjonariuszy mniejszościowych 0 0
Wynik netto -6995.34 -566.47
Podpisy:
Ryszard Stus Dyrektor
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Pobrano z serwisu http://SprawdzBilans.pl