Rachunek wyników (zysków i strat)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ
Ulica: ul. Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11
Rok obrotowy (koniec) 2004-12-31 2005-12-31
Przychody ze sprzedaży (kalkulacyjny) 0 0
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i produktów 0 0
Koszty sprzedanych produktów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedaży 0 0
Koszty zarządu 0 0
Przychody ze sprzedaży (porównawczy) 58212.55 62597.51
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 58195.25 62594.16
Zmiana stanu produktów 17.29 3.35
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty operacyjne (porównawczy) 63935.34 68590.5
amortyzacja 4320.07 4860.53
zużycie materiałów i energii 17488.98 20448.34
usługi obce 10766.07 11267.24
podatki i opłaty 413.79 516.82
w tym: podatek akcyzowy 0 0
wynagrodzenia 25855.55 26014.86
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 4868.15 5128.32
pozostałe koszty rodzajowe 222.73 354.37
wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Wynik na sprzedaży -5722.79 -5992.98
Pozostałe przychody operacyjne 6834.23 2254.51
Pozostałe koszty operacyjne 4766.24 2063.29
Wynik operacyjny -3654.8 -5801.77
Przychody finansowe 1300.15 306.75
Koszty finansowe 619.01 1500.32
w tym: odsetki 176.21 1500.32
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 6.68 0
Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji 0 0
Wynik brutto -2966.97 -6995.34
Podatek dochodowy 0 0
Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0 0
Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0
Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe 0 0
Wynik akcjonariuszy mniejszościowych 0 0
Wynik netto -2966.97 -6995.34
Podpisy:
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Ryszard Stus Dyrektor
Pobrano z serwisu http://SprawdzBilans.pl