Rachunek wyników (zysków i strat)
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ
Ulica: ul. Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11
Rok obrotowy (koniec) 2003-12-31 2004-12-31
Przychody ze sprzedaży (kalkulacyjny) 0 0
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i produktów 0 0
Koszty sprzedanych produktów 0 0
Koszty sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Koszty sprzedaży 0 0
Koszty zarządu 0 0
Przychody ze sprzedaży (porównawczy) 57953.7 58212.55
w tym: do jednostek powiązanych 0 0
Przychody ze sprzedaży produktów 57916.5 58195.25
Zmiana stanu produktów 37.2 17.29
Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 0 0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0
Koszty operacyjne (porównawczy) 64957.28 63935.34
amortyzacja 4190.91 4320.07
zużycie materiałów i energii 16616.39 17488.98
usługi obce 11241.08 10766.07
podatki i opłaty 278.53 413.79
w tym: podatek akcyzowy 0 0
wynagrodzenia 27200.09 25855.55
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 5041.01 4868.15
pozostałe koszty rodzajowe 389.27 222.73
wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0
Wynik na sprzedaży -7003.58 -5722.79
Pozostałe przychody operacyjne 2395.05 6834.23
Pozostałe koszty operacyjne 3034.46 4766.24
Wynik operacyjny -7642.99 -3654.8
Przychody finansowe 242.57 1300.15
Koszty finansowe 469.89 619.01
w tym: odsetki 218.24 176.21
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 6.68
Odpis rezerwy kapitałowej i odpis wartości z konsolidacji 0 0
Wynik brutto -7870.32 -2966.97
Podatek dochodowy 0 0
Pozostałe obowiązkowe obciążenia 0 0
Wynik z udziałów w jednostkach stowarzyszonych 0 0
Wynik na działalności zaniechanej i pozostałe 0 0
Wynik akcjonariuszy mniejszościowych 0 0
Wynik netto -7870.32 -2966.97
Podpisy:
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Ryszard Stus Dyrektor
Pobrano z serwisu http://SprawdzBilans.pl