Bilans
WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Janusza Korczaka
Ulica: Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11.Z
Rok obrotowy (koniec) 2005-12-31 2006-12-31
AKTYWA 72926.92 80022.43
Aktywa trwałe 58570.05 65001.87
wartości niematerialne i prawne 21.48 16.75
wartość firmy z konsolidacji 0 0
rzeczowe aktywa trwałe 57763.33 63695.22
należności długoterminowe 0 0
inwestycje długoterminowe 0 0
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 785.24 1289.9
Aktywa obrotowe 14356.86 15020.57
zapasy 913.9 989.85
należności i roszczenia 11821.57 12188.9
inwestycje krótkoterminowe 1376.63 1367.94
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 244.77 473.88
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
PASYWA 72926.92 80022.43
Kapitał własny 39711.01 51710.81
kapitał podstawowy 68437.5 81003.77
wpłaty na rzecz kapitału 0 0
udziały (akcje) własne 0 0
kapitał zapasowy 39.58 0
kapitał z aktualizacji wyceny 0 0
pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
zysk (strata) z lat ubiegłych -21770.73 -28726.49
zysk (strata) netto -6995.34 -566.47
odpisy z zysku netto 0 0
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 0 0
Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa z konsolidacji 0 0
Rezerwy na zobowiązania 1830.6 2037.35
Zobowiązania długoterminowe 3262.62 4745.82
w tym: kredyty i pożyczki 3262.62 4745.82
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 23337.9 15833.87
w tym: kredyty i pożyczki 803.17 1361.63
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
w tym: z tytułu dostaw od powiązanych (do 12 m-cy) 0 0
w tym: z tytułu dostaw od pozostałych (do 12 m-cy) 15943.2 9317.81
Rozliczenia międzyokresowe 4784.78 5694.58
Podpisy:
Ryszard Stus Dyrektor
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Pobrano z serwisu http://SprawdzBilans.pl