Bilans
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ
Ulica: ul. Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11
Rok obrotowy (koniec) 2004-12-31 2005-12-31
AKTYWA 73328.48 72926.92
Aktywa trwałe 61459.33 58570.05
wartości niematerialne i prawne 23.25 21.48
wartość firmy z konsolidacji 0 0
rzeczowe aktywa trwałe 61436.08 57763.33
należności długoterminowe 0 0
inwestycje długoterminowe 0 0
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 785.24
Aktywa obrotowe 11869.15 14356.86
zapasy 754.01 913.9
należności i roszczenia 9695.54 11821.57
inwestycje krótkoterminowe 1360.68 1376.63
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 58.93 244.77
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
PASYWA 73328.48 72926.92
Kapitał własny 45824.1 39711.01
kapitał podstawowy 67594.83 68437.5
wpłaty na rzecz kapitału 0 0
udziały (akcje) własne 0 0
kapitał zapasowy 30.46 39.58
kapitał z aktualizacji wyceny 0 0
pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
zysk (strata) z lat ubiegłych -18834.22 -21770.73
zysk (strata) netto -2966.97 -6995.34
odpisy z zysku netto 0 0
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 0 0
Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa z konsolidacji 0 0
Rezerwy na zobowiązania 1823.31 1830.6
Zobowiązania długoterminowe 0 3262.62
w tym: kredyty i pożyczki 0 3262.62
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 25681.08 23337.9
w tym: kredyty i pożyczki 0 803.17
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
w tym: z tytułu dostaw od powiązanych (do 12 m-cy) 0 0
w tym: z tytułu dostaw od pozostałych (do 12 m-cy) 14557.04 15943.2
Rozliczenia międzyokresowe 0 4784.78
Podpisy:
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Ryszard Stus Dyrektor
Pobrano z serwisu http://SprawdzBilans.pl