Bilans
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka SPZOZ
Ulica: ul. Lotha 26 KRS: 30741
Kod: 76-200 REGON: 770901511
Miejsowość: Słupsk PKD/EKD: 85.11
Rok obrotowy (koniec) 2003-12-31 2004-12-31
AKTYWA 68086.51 73328.48
Aktywa trwałe 58906.66 61459.33
wartości niematerialne i prawne 9.59 23.25
wartość firmy z konsolidacji 0 0
rzeczowe aktywa trwałe 58897.07 61436.08
należności długoterminowe 0 0
inwestycje długoterminowe 0 0
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0
Aktywa obrotowe 9179.85 11869.15
zapasy 819.92 754.01
należności i roszczenia 6585.59 9695.54
inwestycje krótkoterminowe 1732.71 1360.68
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 41.63 58.93
aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży 0 0
PASYWA 68086.51 73328.48
Kapitał własny 45277.43 45824.1
kapitał podstawowy 62480.41 67594.83
wpłaty na rzecz kapitału 0 0
udziały (akcje) własne 0 0
kapitał zapasowy -2510.04 30.46
kapitał z aktualizacji wyceny 0 0
pozostałe kapitały rezerwowe 0 0
zysk (strata) z lat ubiegłych -6822.63 -18834.22
zysk (strata) netto -7870.32 -2966.97
odpisy z zysku netto 0 0
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych 0 0
Ujemna wartość firmy i rezerwa kapitałowa z konsolidacji 0 0
Rezerwy na zobowiązania 0 1823.31
Zobowiązania długoterminowe 0 0
w tym: kredyty i pożyczki 0 0
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 22809.09 25681.08
w tym: kredyty i pożyczki 0 0
w tym: emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
w tym: z tytułu dostaw od powiązanych (do 12 m-cy) 0 0
w tym: z tytułu dostaw od pozostałych (do 12 m-cy) 10823.84 14557.04
Rozliczenia międzyokresowe 0 0
Podpisy:
Leokadia Romanowska Główny księgowy
Ryszard Stus Dyrektor
Pobrano z serwisu http://SprawdzBilans.pl